Al 30 jaar een begrip in Zuid-Limburg

Belangrijke info

Cliëntenraad
Cliënttevredenheid
Klachtenprocedure
Klokkenluidersregeling
Leveringsvoorwaarden
Privacy Verklaring
Kwaliteit
het gehele werkgebied van Elis Thuiszorg. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten die de belangen van de cliënten behartigen. De cliëntenraad komt drie keer per jaar samen om te vergaderen en wordt betrokken bij alle belangrijke beslissingen die binnen Elis Thuiszorg genomen worden.

Elis Thuiszorg is momenteel op zoek naar cliënten of familieleden van cliënten voor onze cliëntenraad. Zou u mee willen denken, praten en mee willen beslissen dan bent u van harte welkom. Interesse?

Bel of mail ons gerust!

De cliëntenraad werkt aan de hand van het reglement cliëntenraad
Hier vindt u de meest recente resultaten van de gemeten cliënttevredenheid.
Klachtenbehandeling cliënten:

Als u niet tevreden bent over de geleverde zorg, dan kunt u dit het beste meteen bespreekbaar maken met uw zorgcoördinator. Mocht uw zorgcoördinator geen oplossing kunnen bieden voor u, dan kunt u contact opnemen met kantoor en uw situatie voorleggen. De medewerkers op kantoor zullen dan samen met u kijken naar een oplossing.

In het geval dat u er met de medewerkers van kantoor ook niet uitkomt of zich anderszins niet gehoord voelt, dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris:

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet een persoon die een klacht heeft over de zorgverlening van een zorgaanbieder de gelegenheid krijgen om de klacht voor te leggen aan een klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris onderzoekt op basis van een klacht onder meer of de zorgaanbieder de zorg veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig en cliëntgericht heeft verleend. Bovendien kan de klachtenfunctionaris u helpen bij het opstellen van de klacht.

Elis thuiszorg is aangesloten bij branchevereniging SPOT. SPOT en haar leden vinden het belangrijk dat een klacht zo snel mogelijk naar tevredenheid wordt opgelost. Daarom heeft SPOT de behandeling van klachten voor haar leden gezamenlijk georganiseerd. Hierdoor houdt de vereniging zicht op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door haar achterban. Bovendien kunnen leden van SPOT hierdoor een snelle, onafhankelijke en eerlijke behandeling van klachten garanderen.

Het klachtenreglement van SPOT is vastgesteld in afstemming met cliëntorganisatie Ieder(in).

Een klacht indienen:

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via:

e-mail: klacht@verenigingspot.nl
telefoon: 035 – 54 27 517
per post: Postbus 5135, 1410 AC Naarden
De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor u en Elis thuiszorg bevredigende oplossing.

De klachtenfunctionaris bespreekt met u de klacht en zal in eerste instantie proberen om de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet, dan kan de klachtenfunctionaris een overleg organiseren waarin u en Elis thuiszorg oplossingen kunnen bespreken. De klachtenfunctionaris kan daarbij deskundigen uitnodigen of raadplegen.

Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht brengt de klachtenfunctionaris een advies uit, waar de zorgaanbieder binnen twee weken op moet reageren.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris.

Houd er rekening mee dat klachten -of onderdelen daarvan- van financiële aard niet in behandeling worden genomen.

De geschillencommissie:

Als de ondersteuning door de klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij de geschilleninstantie Zorggeschil.

De geschilleninstantie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen. De geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van de klacht uitspraak. Het reglement geschillencommissie vindt u hier: Reglement Geschilleninstantie Zorggeschil

Uitgebreide informatie over het indienen en in behandeling nemen van een klacht leest u in het klachtenreglement van SPOT: Wkkgz Klachtenregeling SPOT
Hier vindt u de klokkenluidersregeling van Elis Thuiszorg
Hier vindt u de Privacy Verklaring van Elis Thuiszorg

Raad van Commissarissen

Elis Thuiszorg is sinds 2014 een officieel erkende zorginstelling, om die reden dient er toezicht gehouden te worden door een onafhankelijk toezichthoudend orgaan, de Raad van Commissarissen.

De leden van De Raad van Commissarissen (RvC) zijn, buiten hun toezichthoudende rol, op geen enkele manier verbonden met Elis Thuiszorg. Alle leden hebben een brede achtergrond (bestuurlijk, juridisch of zorginhoudelijk) waardoor de toezichtstaak adequaat kan worden ingevuld. Naast de statutaire bepalingen omtrent de RvC is er ook een intern reglement van kracht. Bij de uitoefening van zijn taak houdt de RvC zich aan de regels van de Zorgbrede Governancecode 2017.

De RvC houdt toezicht op kwaliteit van de zorg, beleid en algemene gang van zaken. En staat het bestuur (RvB) met raad terzijde.

De leden van de Raad van Commissarissen van Elis Thuiszorg zijn:

Mevrouw mr. S.M.H. van der Laak (Voorzitter)
De heer A.A.H.J. Haartmans (Lid)

Gedragscode

Het doel van de gedragscode (GC) is 'professionaliteit' van beroepsmatige (Zorg)hulpverleners onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van hulpverleners.

De Gedragscode telt vier paragrafen: 

Respect 
Integriteit 
Verantwoordelijkheid
Professionaliteit

Hier vindt u de gedragscode van Elis Thuiszorg

Neem contact met ons op!

Voor algemene vragen bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08:30 - 17:00.
Vanaf 17:00 tot 08:30 gaat het spoednummer aan en zijn we alleen voor spoed situaties bereikbaar.

Elis Thuiszorg

info@elisthuiszorg.nl

Wij beantwoorden z.s.m. uw vraag

046- 4759922

Onze wijkverpleegkundigen helpen!

Bezoekadres

Al onze gegevens vindt u hier

Onze keurmerken

Volg ons

Zorgkaart Nederland

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Elis Thuiszorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

© 2023 Elis Thuiszorg | Developed by: ISL Marketing & MDesign Web+Graphic Studio

home